Vedtægter

§1 STIFTELSE, NAVN OG HJEMSTED

Skagen Svømmeklub, (SSK) stiftet 22. april, 1976, er hjemmehørende i Skagen, Frederikshavn kommune.

SSK er medlem af

DANSK SVØMMEUNION (SVØM)

DANSK SVØMMEUNION- REGION VEST (SRV)

SKAGEN IDRÆTSSAMVIRKE (IS)

DANSK IDRÆTSFORBUND (DIF)

DANSK HANDICAP IDRÆTS FORBUND (DHIF)

DANSK TRIATHLON FORBUND (DTRIF)

DANSKE GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENINGER (DGI).

§2 FORMÅL

Formålet med Skagen Svømmeklub er med udgangspunkt i svømmesport og i det uforpligtende fællesskab at styrke svømmesporten og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§3 MEDLEMSKAB & KONTINGENT

Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer efter ansøgning. Medlem kan man blive, såfremt man opfylder ovenstående organisationers optagelsesbestemmelser. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter indmeldelsesgebyr og kontingent, som fremsættes til godkendelse på førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen opkræver indmeldelsesgebyr og kontingent halvårligt. Såfremt betaling ikke er sket senest 15 dage efter påkrav, medfører dette automatisk udelukkelse. Genoptagelse kan herefter først ske, når restancen er betalt. Regnskabsåret følger kalenderåret. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage medlemmer for kontingent. Medlem er man, når man har betalt kontingent for indeværende halvår, eller når man af bestyrelsen har fået friplads. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer, og foretages før sæsonstart.

Medlemmerne har pligt til at overholde klubbens love og regler. Bestyrelse og træner har ret til helt eller delvis at bortvise et medlem, der ikke overholder disse. Bestyrelsen har ret til helt eller delvis at bortvise et medlem, hvis medlemskabet i øvrigt skønnes uforeneligt med foreningens formål, virke eller omdømme.

§4. BEFØJELSER & TEGNINGSRET

Kun generalforsamlingen kan vedtage at købe eller på anden måde overtage fast ejendom til eje samt at sælge fast ejendom. Optagelse og opsigelse af lån, anden kontraktlig stiftelse af gæld, pantsætning, leje eller udlejning af fast ejendom, påtagelse af kautionsforpligtelser og andre dispositioner af tilsvarende ekstraordinær, risikabel, vidtrækkende eller principiel karakter kræver vedtagelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan således kun træffe de beslutninger, der er nødvendige for foreningens daglige ordinære drift. Foreningen tegnes i almindelighed af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf det ene skal være formanden eller næstformanden. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom og ved optagelse af lån eller anden gældsstiftelse tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§5 GENERALFORSAMLINGEN

Ordinær generalforsamling, hvortil AKTIVE og PASSIVE medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret, afholdes hvert år så vidt muligt i februar måned. Medlemmer, der endnu ikke er fyldt 15 år, repræsenteres af 1 (en) forælder/værge, som har stemmeret. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Dens afgørelse er endelig, og kan ikke indankes for anden myndighed. Formanden indkalder med 3 (tre) ugers varsel generalforsamlingen på diverse opslagstavler og i de lokale aviser. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, afleveres skriftligt til formanden senest 7 (syv) dage før generalforsamlingen. Senest 4 (fire) dage før generalforsamlingen offentliggør formanden på diverse opslagstavler indkomne forslag. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Lovændringer vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. I andre forhold vedtages med almindelig stemmeflertal. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Udvalgenes beretning

4. Regnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelse, samt 1 (en) suppleant.

7. Valg af revisorer, samt 1 (en) suppleant.

8. Eventuelt.

Har bestyrelsen i det forløbne år vedtaget ændringer i kontingent og / eller indmeldelsesgebyr skal punktet; kontingent og indmeldelsesgebyr, på generalforsamlingens dagsorden til godkendelse.

Bestyrelsen kan beslutte afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse hertil skal ske med 8 (otte) dages varsel ved opslag på div. opslagstavler og i de lokale aviser med angivelse af dagsorden, tid og sted. Bestyrelsen er pligtig til at afholde ekstraordinær generalforsamling inden for 4 (fire) uger, såfremt mindst 10 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig og motiveret krav herom. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2 (to) årig periode og valgbar er ethvert AKTIV og PASSIV medlem samt repræsentant for medlem under 15 år, der opfylder klubbens love og er fyldt 17 år. Bestyrelsen består af 7 (syv) medlemmer valgt enkeltvis til følgende poster:

1. Formand

2. Kasserer

3. 5 (fem) bestyrelsesmedlemmer

I tilfælde, hvor hele bestyrelsen vælges samlet afgår først de 4 (fire), der ved valget opnår det laveste stemmetal, hvoraf formand og kasserer ikke kan afgå samme år. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand samt sekretær og minimum følgende 4 (fire) obligatoriske udvalg:

1. Handicapudvalg

2. Livredningsudvalg

3. Uddannelsesudvalg

4. Svømmeudvalg

Formanden for disse udvalg sidder i bestyrelsen. Øvrige udvalgsmedlemmer kan være instruktører, hjælpere, medlemmer, samt forælder/værge. Udvalgene hverver selv nye udvalgsmedlemmer.

§6 KLUBBENS OPLØSNING

Til opløsning af klubben kræves tilslutning fra mindst 3/4 af alle medlemmer, dog kan klubben ikke opløses, så længe der er mindst 10 medlemmer. Ved opløsning overdrages klubbens aktiver til Skagen Idrætssamvirke, hvor de opbevares i 2 (to) år til brug ved evt. genoprettelse af Skagen Svømmeklub. Herefter tilfalder aktiverne Skagen Idrætssamvirke, som pålægges at bruge aktiverne til almennyttige formål. Er Skagen Idrætssamvirke opløst tilfalder aktiverne Børne- og kulturforvaltningen i Skagen Kommune. Således vedtaget på generalforsamlingen, Skagen, onsdag den 12. marts, 2003.

Bliv sponsor

Der er mange måder, hvorpå man kan støtte som sponsor for Skagen Svømmeklub, hvad enten man ønsker at støtte hele klubben eller en af klubbens afdelinger.

Læs mere

En stor tak til Skagen Svømmeklubs sponsorer